14th July 2020

ﺩﻋﻮﻭﮞ ﮐﮯ ﺗﺮﺍﺯﻭ ﻣﯿﮟ ﺗﻮ ﻋﻈﻤﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﺗُﻠﺘﯽﻓﯿﺘﮯ  ﺳﮯ ﺗﻮ  ﮐﺮﺩﺍﺭ  ﮐﻮ ﻧﺎﭘﺎ  ﻧﮩﯿﮟ  ﺟﺎتا

​ﺩﻋﻮﻭﮞ ﮐﮯ ﺗﺮﺍﺯﻭ ﻣﯿﮟ ﺗﻮ ﻋﻈﻤﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﺗُﻠﺘﯽ

ﻓﯿﺘﮯ  ﺳﮯ ﺗﻮ  ﮐﺮﺩﺍﺭ  ﮐﻮ ﻧﺎﭘﺎ  ﻧﮩﯿﮟ  ﺟﺎتا

ﺍﻟﻠﮧ  ﺟﺴﮯ  ﭼﺎﮨﮯ  ﺍُﺳﮯ ﻣﻠﺘﯽ  ﮨﮯ ﻣﻈﻔﺮ

ﻋﺰﺕ  ﮐﻮ ﺩﻭﮐﺎﻧﻮﮞ  ﺳﮯ ﺧﺮﯾﺪﺍ  ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﺗﺎ

ﻣﻈﻔﺮ وارثی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *